Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.15/19 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Εκτυπωτών και Φωτοτυπικών Μηχανημάτων me ΑΔΑ:Ω96Υ6-ΘΤΔ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος ανά Τμήμα των ειδών του Πίνακα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α» της διακήρυξης.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 14/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/07/2019