Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.15/19) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Ελαιόλαδου – Ηλιέλαιου για την Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας – ΑΔΑ:64ΧΜ6-ΜΨ9

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος, για την Προμήθεια Ελαιόλαδου – Ηλιέλαιου για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 07/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/06/2019