∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.14/19) της Μ.ΓΕΑ για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού/Παροχή Διευκρινίσεων – ΑΔΑ: 639Ν6-4ΤΘ

Στο πλαίσιο διενέργειας του υπ’αριθμ. 14/19 συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στο αντικείμενο θέματος, παρέχονται από τη Μ.ΓΕΑ διευκρινίσεις επί ερωτημάτων υποψήφιων συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό.

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 07/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/06/2019