Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.14/19) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών για την Κάλυψη των Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας – ΑΔΑ:ΨΟΚΨ6-Ξ5Σ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του εβδομαδιαίου δελτίου τιμών που εκδίδεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την Προμήθεια Διαφόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 07/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/06/2019