Διακήρυξη Υπ’ Αρίθμ. 04/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ψηφιακών Ανεμομέτρων Χειρός–Ψηφιακών Βαρομέτρων– Θερμομέτρων Εδάφους& Κλωβού προς Κάλυψη Αναγκών ΕΜΥ(ΑΔΑ: ΩΖΞΘ6 – Π5Λ)

Η ΕΜΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια Ψηφιακών Ανεμομέτρων Χειρός– Ψηφιακών Βαρομέτρων– Θερμομέτρων Εδάφους& Κλωβού συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500,00€),συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη

Διακήρυξη Δ.4/19

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 25/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/07/2019