Απόφαση Ματαίωσης & Επανάληψης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.08/19) της 115 ΠΜγια την Περιοδική Προµήθεια Αρτοσκευασµάτων (Σάντουιτς – Κέικ – Κρουασάν κλπ ειδών) με ΑΔΑ: 99Λ36-ΞΘ0

Η 115 πμ προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό υπ’ αριθµ. 8.1/2019, µε τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της ∆.8/2019, σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά είδος (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος), για
την περιοδική προµήθεια διαφόρων αρτοσκευασµάτων (Σάντουιτς –Κέικ- Κρουασάν κλπ ειδών) κατά τα Άρθρα 113 και 114 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (Κ.Τ.Π.), πλην της κατηγορίας των σφολιατοειδών, για τις ανάγκες της 115ΠΜ. Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας τριών (3) ετών χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της. Η ετήσια προϋπολογισθείσα αξία της σύµβασης είναι δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (16.000,00€) µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, και η συνολική προϋπολογισθείσα αξία, για τρία (3) έτη, ανέρχεται σε σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (48.000,00€) µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 99Λ36-ΞΘ0

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 13/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/06/2019