Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 17/19 – Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός για την «Παροχή Υπηρεσιών Δικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ».

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη σύμβασης,  διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δικαίωμα παράτασης για ακόμη δώδεκα (12) μήνες,  για την «Παροχή Υπηρεσιών Δικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ» προϋπολογισθείσας αξίας  305.466,19€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ για μια διετία.

Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.19/19) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Άπαξ Κοπή – Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου 1.693 Στρεμμάτων Μη Μισθωμένων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Λάρισας – ΑΔΑ : 6ΞΚΙ6-ΧΒΦ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, ο οποίος θα συνεχιστεί με προφορικές με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για την άπαξ κοπή – αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου συνολικής έκτασης χιλίων εξακοσίων ενενήντα τριών(1.693) στρεμμάτων ελεύθερων μη μισθωμένων χώρων Α/Δ Λάρισας.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.17/19) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών για την Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας – ΑΔΑ : ΨΚ5Ψ6-0ΤΨ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ) με την υπογραφή σύμβασης χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.16/19) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Τυροκομικών Προϊόντων για την Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας – ΑΔΑ : 6ΙΡΨ6-06Χ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος, για την Προμήθεια Τυροκομικών Προϊόντων, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ) με την υπογραφή σύμβασης χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 6/19 για την Ανάδειξη Οικονομικού Φορέα Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών Αναψυκτικών και Εμφιαλωμένου Νερού-SNACKS-Κρύα Σάντουιτς στους χώρους του Α/Δ Ελευσίνας (112ΠΜ – 31ΜΕΕΔ – 380Μ.ΑΣΕΠΕ)

H 112 ΠΜ προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του υψηλότερου συνολικού μηνιαίου μισθώματος που θα προκύψει από το άθροισμα των μισθωμάτων ανά τύπο αυτόματου πωλητή και με τιμές πώλησης ειδών σύμφωνα με τους ειδικούς όρους – προδιαγραφές  της διακήρυξης.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Υπ’ Αρίθμ. 04/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ψηφιακών Ανεμομέτρων Χειρός–Ψηφιακών Βαρομέτρων– Θερμομέτρων Εδάφους& Κλωβού προς Κάλυψη Αναγκών ΕΜΥ(ΑΔΑ: ΩΖΞΘ6 – Π5Λ)

Η ΕΜΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια Ψηφιακών Ανεμομέτρων Χειρός– Ψηφιακών Βαρομέτρων– Θερμομέτρων Εδάφους& Κλωβού συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500,00€),συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη

Διακήρυξη Δ.4/19

Απόφαση Ματαίωσης & Επανάληψης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.09/19) της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Κατεψυγµένων ΨαρικώνΛαχανικών με ΑΔΑ: 9ΡΡ06-8ΕΝ

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό υπ’ αριθµ.
9.1/2019, µε τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της ∆.9/2019, σε ένα στάδιο,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16
καθώς και στην παράγραφο 4 του άρθρου 117 του ιδίου νόµου, µε έγγραφες
ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά είδος (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος), για την περιοδική προµήθεια κατεψυγµένων ψαρικών – λαχανικών, για τις ανάγκες της 115ΠΜ. Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας δύο (2) ετών χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9ΡΡ06-8ΕΝ

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.10/19) της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια ΑναψυκτικώνΧυµών-Μπιρών με ΑΔΑ: ΩΗΖΔ6-ΡΩΟ

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά είδος (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος), για την
περιοδική προµήθεια αναψυκτικών-χυµών-µπιρών, για τις ανάγκες της 115ΠΜ. Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας δύο (2) ετών χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΗΖΔ6-ΡΩΟ

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της 117 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών με ΑΔΑ: Ψ0Π26-Ξ4Α

Η 117ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τηνπλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του μεγαλύτερουποσοστού έκπτωσης επί της ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής του δελτίουπιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος/Π.Ε. Ηλείας, για την
προμήθειας αγαθών θέματος, προς κάλυψη περιοδικών αναγκών Μονάδος, με την
υπογραφή σύμβασης δύο (2) ετών ή μέχρι την ανάλωση του συμβατικού ποσού,
(όποιο εκ των δύο επέλθει πρώτο).

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ0Π26-Ξ4Α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 251 ΓΝΑ (Δ.61/19)

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: 7ΝΠΗ6-116