Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 14/19 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Σιδηρού Οπλισμού στο Πλαίσιο του Έργου «Αναβάθμιση, Ανακαίνιση Υφιστάμενου Κτιρίου επί της Οδού Μιχαήλ Βόδα 143-Αθήνα για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων» – ΑΔΑ : ΩΑ4Ι6-8ΤΗ

Η 206ΠΑΥ διακηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 07/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/05/2019