Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2019 της Μ.ΓΕΑ, για την Περιοδική Συντήρηση-Καθαρισμό Αποχετευτικού Δικτύου ΓΕΑ-Μ.ΓΕΑ – ΑΔΑ:60Ζ46-ΜΕΜ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  σύμφωνα με το άρθρου 118 του Ν.4412/16, για τη σύναψη συμφωνητικού – πλαίσιο, με ένα (1) συμβαλλόμενο, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών,  με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο συνολικό κόστος, για την περιοδική συντήρηση – καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου, μετά των φρεατίων του και των δύο (2) λιποσυλλεκτών ΓΕΑ-Μ.ΓΕΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 13/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/05/2019