ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5/2019 της 115 ΠΜ με ΑΔΑ: ΩΩΨΣ6-3ΙΖ

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονοµική προσφορά για τη σύναψη συµφωνητικού, όσον
αφορά την περιοδική προµήθεια Νωπών Ψαριών για ανάγκες ΤροφοδοσίαςΛεσχών της 115 ΠΜ για τρία (3) έτη, ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων
εκατόν πενήντα ευρώ (6.150,00€) µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας, για τρία (3) έτη, δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα  ευρώ (18.450,00€) µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

Η διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΩΨΣ6-3ΙΖ

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 17/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/05/2019