ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 06/2019 της 115 ΠΜ με ΑΔΑ: 6ΩΝΘ6-Χ34

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς
φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη
συμφωνητικού, όσον αφορά την προμήθεια δύο (2) εύκαμπτων αγωγών –
σωλήνων μεταφοράς καυσίμου, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας
αξίας δέκα επτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00€) άνευ ΦΠΑ (απαλλάσσεται από
ΦΠΑ σύμφωνα με την Φ.800/ΑΔ.1685/Σ.325/26-2-19/ΓΕΑ/Γ2/3 δγη).

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΩΝΘ6-Χ34

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 17/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/05/2019