Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 43/19 του 201ΚΕΦΑ για τη Γενική Επισκευή (ΟΗ) Υλικού Carburator, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ PZL M-18 (Ο/Ν:19EΑ03)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για τη γενική επισκευή  υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (O/N:19EA08).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 21/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/06/2019