Ματαίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 11/19 και Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 16/19 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Καλωδίων στο Πλαίσιο του Έργου «Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος Ασφαλείας (ΗΣΑ)» σε 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ : ΩΜ2Η6-9ΣΛ

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 22/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/06/2019