∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.04/19) της 115ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια ∆ιάφορων Ειδών ∆ιατροφής-Παντοπωλείου για Κάλυψη Αναγκών της 115ΠΜ με ΑΔΑ: ΩΞΨ46-ΛΥΠ

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά είδος (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος, χωρίς να υπάρχει υπέρβαση της προϋπολογισθείσας αξίας ανά είδος), για την περιοδική προµήθεια διάφορων ειδών διατροφής-παντοπωλείου για τις ανάγκες της 115ΠΜ. Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας ενός (1) έτους χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΞΨ46-ΛΥΠ

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 15/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/05/2019