Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/19) της 133ΣΜ για την Περιοδική Προμήθεια Υγρού Αναπνευστικού Οξυγόνου με ΑΔΑ: 66ΦΞ6-ΔΝ1

Η 133ΣΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό ενός σταδίου, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, µε σκοπό τη σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών µε δυνατότητα επέκτασής της για ένα (1) ακόµα έτος. Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιµής στο σύνολο των ειδών.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 66ΦΞ6-ΔΝ1

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 24/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/06/2019