Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 48/19 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών EPOETIN ALFA (RECOMBINANT) PF. SYR INJ.SO.PFS 10000IU PF.SYR, EPOETIN ALFA (RECOMBINANT) PF.SYR INJ.SO.PFS 40000 IU/1, 0ML για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΔΣΧ6-Ο0Ο

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 23/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/06/2019