Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 45/19 για την Προμήθεια Ενός (1) Συστήματος Απεικόνισης Παρατήρησης Βυθού για το Μικροσκόπιο LUMERA για Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:Ω5ΒΟ6-ΒΥ1

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: Ω5ΒΟ6-ΒΥ1

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 10/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/06/2019