Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 42/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Χαρτί Αποστείρωσης για Κλίβανο Ατμού)– ΑΔΑ:ΨΚΙΦ6-25Φ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΨΚΙΦ6-25Φ

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 16/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/06/2019