Δια κήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 36/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ ( Γάζα αιμοστατική 10Χ20 cm )– ΑΔΑ:785Π6-ΑΟΓ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: 785Π6-ΑΟΓ

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 10/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/05/2019