Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 15/19 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υλικών και Υπηρεσιών Υποστήριξης Συστήματος Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών «ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ» – ΑΔΑ : 6ΒΤΙ6-ΑΡΦ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία με ενσφράγιστες προσφορές, σε Ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά,  για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών υποστήριξης συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών «ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τριών ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (277.623,19 €), συμπεριλαμβανόμενων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3978/11.

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 10/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/07/2019