Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 13/2019 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Μαγειρικών Ελαίων – ΑΔΑ:78996-Δ19

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης (για το σύνολο των ειδών) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής των ειδών του δελτίου πιστοποίησης τιμών, που εκδίδεται από την Περιφέρεια Αττικής, για την προμήθεια θέματος προς κάλυψη απαιτήσεων λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και τροφοδοσίας Μ.ΓΕΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 20/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/06/2019