Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμό 03/19 της 113ΠΜ, για την Προμήθεια Φέτας Π.Ο.Π.-Γαλακτοκομικών και Αλλαντικών Προϊόντων – ΑΔΑ: 7ΧΝΒ6-ΧΥ8

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) από την 113ΠΜ, σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με εγγραφές ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση του χαμηλότερου συνολικού ετήσιου τιμήματος για την προμήθεια Φέτας Π.Ο.Π.-Γαλακτοκομικών και Αλλαντικών Προϊόντων, ως Παράρτημα «Α» της παρούσας για την κάλυψη των αναγκών της.

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 14/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/05/2019