Διακήρυξη υπ΄αριθ. 03/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ραδιοβολίδων για κάλυψη αναγκών της ΕΜΥ.ΑΔΑ:7ΝΘ76-ΖΚΝ

Η ΕΜΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια Ραδιοβολίδων συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 72.912,00 € συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ 7ΝΘ76-ΖΚΝ

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 10/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/05/2019