Ματαίωση Αποτελεσµάτων Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού ∆. 3/19 και ∆ιενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 5/19 της 114 ΠΜ για την Προµήθεια Κατεψυγµένων Ειδών (Λαχανικά – Αλιεύµατα – Πίτσες) προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας με ΑΔΑ: 6ΞΚ46-Ω35

02/04/2019Η 114 ΠΜ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισµό, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την κάλυψη αναγκών σε κατεψυγµένα είδη (λαχανικά – αλιεύµατα – πίτσες) για κάλυψη αναγκών του Σµ. Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξκών της 114ΠΜ από την ηµεροµηνία κατακύρωσης (κατ’ εκτίµηση … Διαβάστε περισσότερα “Ματαίωση Αποτελεσµάτων Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού ∆. 3/19 και ∆ιενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 5/19 της 114 ΠΜ για την Προµήθεια Κατεψυγµένων Ειδών (Λαχανικά – Αλιεύµατα – Πίτσες) προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας με ΑΔΑ: 6ΞΚ46-Ω35”

Η 114 ΠΜ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισµό, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την κάλυψη αναγκών σε κατεψυγµένα είδη (λαχανικά – αλιεύµατα – πίτσες) για κάλυψη αναγκών του Σµ. Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξκών της 114ΠΜ από την ηµεροµηνία κατακύρωσης (κατ’ εκτίµηση αρχές Απριλίου 2019) και για χρονικό διάστηµα ενός έτους και του ΚΕ∆Α/Χαλκουτσίου από 17 Ιουνίου 2019 έως 20
Σεπτεµβρίου 2019 (κατ’ εκτίµηση), σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα «Α», «Β» «Γ» και «∆» της παρούσης.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΞΚ46-Ω35

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 02/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/04/2019