Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 03 /19 της 116ΠΜ για την Προμήθεια Ελαιόλαδου – ΑΔΑ: Ψ50Ζ6-998

01/04/2019Η 116ΠΜ προκηρύσσει  συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σε ένα στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16,  με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την προμήθεια ελαιόλαδου. Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:  Ψ50Ζ6-998 Ημερομηνία ανάρτησης: 01/04/2019Τελευταία τροποποίηση: 01/04/2019Η προθεσμία παραλαβής … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 03 /19 της 116ΠΜ για την Προμήθεια Ελαιόλαδου – ΑΔΑ: Ψ50Ζ6-998”

Η 116ΠΜ προκηρύσσει  συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σε ένα στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16,  με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την προμήθεια ελαιόλαδου.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:  Ψ50Ζ6-998

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 01/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/04/2019