Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 10/19) του ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών Κεντρικού Κυλικείου – ΑΔΑ: ΩΟΞΖ6-Β2Α

01/04/2019Το ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα προκύψει από το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των επίσημων τιμοκαταλόγων χονδρικής των εταιρειών παραγωγής παγωτών που αντιπροσωπεύει … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 10/19) του ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών Κεντρικού Κυλικείου – ΑΔΑ: ΩΟΞΖ6-Β2Α”

Το ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα προκύψει από το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των επίσημων τιμοκαταλόγων χονδρικής των εταιρειών παραγωγής παγωτών που αντιπροσωπεύει κάθε προμηθευτής.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΟΞΖ6-Β2Α

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 01/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/04/2019