Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 33/19 για την Ανάδειξη Εργολάβου για τη Διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΩΘΑΖ6-47Δ

03/04/2019Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος. Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 33/19 για την Ανάδειξη Εργολάβου για τη Διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΩΘΑΖ6-47Δ”

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: ΩΘΑΖ6-47Δ

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 03/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/04/2019