Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 31/19 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών IODIXANOL INJ. SOL 550MG(270MG I)/ML BTx200ML, IODIXANOL INJ.SOL 550 MG (270MG I)/MLx100 ML IOPROMIDE INJ. SOL 300 62,34% (30% IODINE) 50ML& IOPROMIDE INJ.SOL 300 62,34% (30%IODINE) 100ML για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ6-ΕΣΜ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΙ5Ψ6-ΕΣΜ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 18/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/05/2019