Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 23/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Ψαλιδοειδής Λαβίδες Υπερήχων 9cm και 17cm – Ψαλιδοειδής Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης) – ΑΔΑ: 6ΓΣΤ6-4ΚΒ

09/04/2019Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος. Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 23/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Ψαλιδοειδής Λαβίδες Υπερήχων 9cm και 17cm – Ψαλιδοειδής Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης) – ΑΔΑ: 6ΓΣΤ6-4ΚΒ”

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: 6ΓΣΤ6-4ΚΒ

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 09/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/05/2019