Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 19/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Ψαλίδι Υπερήχων 36cm – Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης) – ΑΔΑ: Ω5ΘΕ6-8ΟΟ

09/04/2019Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος. Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 19/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Ψαλίδι Υπερήχων 36cm – Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης) – ΑΔΑ: Ω5ΘΕ6-8ΟΟ”

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: Ω5ΘΕ6-8ΟΟ

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 09/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/05/2019