Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 11/2019 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Ειδών Συσκευασίας Τροφίμων – ΑΔΑ: Ω2Δ66-ΥΦΕ

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης-πλαίσιο,  για την προμήθεια ειδών συσκευασίας τροφίμων, για την κάλυψη απαιτήσεων Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και Τροφοδοσίας Μ.ΓΕΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος, ανά Υποκατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων (Α και Β).

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 15/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/05/2019