Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.11/19 για την προμήθεια «Καυσίμου JP-8» – ΑΔΑ : 6Π2Γ6-ΘΣ3.

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια «Καυσίμου JP-8 (NATO F-34), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 100.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 6Π2Γ6-ΘΣ3

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 24/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/06/2019