Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αρίθμ. 06/19 του ΚΕΔΑ/Ζ για την Προμήθεια Αναψυκτικών και Εμφιαλωμένου Νερού προς Κάλυψη Αναγκών του – ΑΔΑ : 6Ω2Κ6-ΦΞΣ

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την προμήθεια αναψυκτικών και εμφιαλωμένου νερού ως το Παράρτημα «Γ» της Διακήρυξης, με σκοπό την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 27.440,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 19/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/04/2019