∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/2019 της 133 ΣΜ « ΚΟΠΗΣ –ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ » με ΑΔΑ: 6ΙΑΡ6-ΘΓΚ

02/04/2019Η 133 Σµηναρχία Μάχης προκηρύσσει, για λογαριασµό του Μ.Τ.Α. , δυνάµει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 4 ‘’Πόροι’’ του Α.Ν. 1988/1939, Πρόχειρο Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη πλειοδότη κοπής – αποκοµιδής αυτοφυούς χόρτου, έκτασης εκατόν πενήντα (150) στρεµµάτων στο Αεροδρόµιο Καστελλίου και διακοσίων (200) στρεµµάτων στο Αεροδρόµιο Ηρακλείου. Η Διακήρυξη αναρτήθηκε … Διαβάστε περισσότερα “∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/2019 της 133 ΣΜ « ΚΟΠΗΣ –ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ » με ΑΔΑ: 6ΙΑΡ6-ΘΓΚ”

Η 133 Σµηναρχία Μάχης προκηρύσσει, για λογαριασµό του Μ.Τ.Α. , δυνάµει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 4 ‘’Πόροι’’ του Α.Ν. 1988/1939, Πρόχειρο Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη πλειοδότη κοπής – αποκοµιδής αυτοφυούς χόρτου, έκτασης εκατόν πενήντα (150) στρεµµάτων στο Αεροδρόµιο Καστελλίου και διακοσίων
(200) στρεµµάτων στο Αεροδρόµιο Ηρακλείου.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:  6ΙΑΡ6-ΘΓΚ

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/04/2019