Απόφαση Ματαίωσης & Επανάληψης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.02/19) της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Νωπών Κρεάτων (Βόειο/Μόσχο – Χοιρινά- Αµνοερίφια – Πουλερικά) για Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας – Λεσχών με ΑΔΑ: 9ΒΡΛ6-Γ8Ρ

04/04/2019Η 115 ΠΜ προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό υπ’ αριθµ. 2.1/2019, µε τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της ∆.2/2019, σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά κατηγορία κρεάτων (ήτοι τη … Διαβάστε περισσότερα “Απόφαση Ματαίωσης & Επανάληψης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.02/19) της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Νωπών Κρεάτων (Βόειο/Μόσχο – Χοιρινά- Αµνοερίφια – Πουλερικά) για Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας – Λεσχών με ΑΔΑ: 9ΒΡΛ6-Γ8Ρ”

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό υπ’ αριθµ. 2.1/2019, µε τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της ∆.2/2019, σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά κατηγορία κρεάτων (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή ανά κατηγορία κρεάτων), η οποία θα προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών (∆.Π.Τ.) της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τµήµα Εµπορίου) για την περιοδική προµήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες της 115ΠΜ. Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας ενός (1) έτους χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια  με ΑΔΑ: 9ΒΡΛ6-Γ8Ρ

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 04/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/04/2019