ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 01/19 ΤΗΣ ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ-ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΑ:6ΠΔΙ6-1ΙΡ

Η MY FOB ΑΚΤΙΟΝ γνωρίζει ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 01/19 με ΑΔΑ: ΨΞΒΘ6-Χ7Μ.
Η ανακοίνωση αυτή αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΠΔΙ6-1ΙΡ

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 07/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/03/2019