Προκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ΄ αριθμ. 01/2019 της 113ΠΜ, για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ιχθυηρών-ΑΔΑ : ΨΟΜΖ6-ΧΙ0

14/03/2019Η 113ΠΜ προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με εγγραφές ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή η οποία να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος). Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με … Διαβάστε περισσότερα “Προκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ΄ αριθμ. 01/2019 της 113ΠΜ, για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ιχθυηρών-ΑΔΑ : ΨΟΜΖ6-ΧΙ0”

Η 113ΠΜ προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με εγγραφές ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή η οποία να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος).

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 14/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/03/2019