Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 20/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Switching Unit Power, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J(Ο/Ν:18EB48)

19/03/2019Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει  Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J(O/N:18ΕB48). Αναρτήθηκε στο Διαύγεια Ημερομηνία ανάρτησης: 19/03/2019Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2019Η προθεσμία παραλαβής προσφορών … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 20/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Switching Unit Power, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J(Ο/Ν:18EB48)”

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει  Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J(O/N:18ΕB48).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/04/2019