∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 3/19 της 114 ΠΜ για την Προµήθεια Κατεψυγµένων Ειδών (Λαχανικά – Αλιεύµατα – Πίτσες) προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας-ΑΔΑ:7ΧΠΠ6-8ΦΚ

07/03/2019H 114 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την κάλυψη αναγκών σε κατεψυγµένα είδη (λαχανικά – αλιεύµατα – πίτσες) για κάλυψη αναγκών του Σµ. Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξκών της 114ΠΜ από την ηµεροµηνία κατακύρωσης (κατ’ εκτίµηση τέλη … Διαβάστε περισσότερα “∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 3/19 της 114 ΠΜ για την Προµήθεια Κατεψυγµένων Ειδών (Λαχανικά – Αλιεύµατα – Πίτσες) προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας-ΑΔΑ:7ΧΠΠ6-8ΦΚ”

H 114 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την κάλυψη αναγκών σε κατεψυγµένα είδη (λαχανικά – αλιεύµατα – πίτσες) για κάλυψη αναγκών του Σµ. Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξκών της 114ΠΜ από την ηµεροµηνία κατακύρωσης (κατ’ εκτίµηση τέλη Μαρτίου 2019) και για χρονικό διάστηµα ενός έτους και του ΚΕ∆Α/Χαλκουτσίου από 17 Ιουνίου 2019 έως 20 Σεπτεµβρίου 2019 (κατ’ εκτίµηση), σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα «Α», «Β» «Γ» και «∆» της παρούσης.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΧΠΠ6-8ΦΚ

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 07/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/03/2019