Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 26/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου (Ο/Ν:193047)

19/03/2019Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την προμήθεια φίλτρων Ο/Ν θέματος (Ο/Ν: 193047). Αναρτήθηκε στο Διαύγεια Ημερομηνία ανάρτησης: 19/03/2019Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2019Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 26/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου (Ο/Ν:193047)”

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την προμήθεια φίλτρων Ο/Ν θέματος (Ο/Ν: 193047).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/04/2019