Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 16/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Σάκοι Περισυλλογής 10ΜΜ με κορδόνι – Σάκοι παρασκευάσματος 15ΜΜ, 1500ML με αυτόματο μηχανισμό) – ΑΔΑ: ΩΩΑ06-0Λ0

18/03/2019Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος. Αναρτήθηκε στη Διαυγεια … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 16/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Σάκοι Περισυλλογής 10ΜΜ με κορδόνι – Σάκοι παρασκευάσματος 15ΜΜ, 1500ML με αυτόματο μηχανισμό) – ΑΔΑ: ΩΩΑ06-0Λ0”

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: ΩΩΑ06-0Λ0

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 18/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/04/2019