Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/2019) για την Προμήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ – (ΑΔΑ: 7Ν9Ο6-Γ5Ζ)

20/03/2019Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών προς κάλυψη αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/Ρ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/2019) για την Προμήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ – (ΑΔΑ: 7Ν9Ο6-Γ5Ζ)”

Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών προς κάλυψη αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/Ρ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του δελτίου τιμών που εκδίδεται από τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη νήσο Ρόδο, ανά κατηγορία ειδών), συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 20/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/04/2019