∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ.2/19 της 114 ΠΜ για την Προµήθεια Κρεάτων – Κρεατοσκευασµάτων – Πουλερικών

21/02/2019Η 114 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την κάλυψη αναγκών σε κρέατα, κρεατοσκευάσµατα και πουλερικά για κάλυψη αναγκών του Σµ. Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξκών. Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: 6ΨΙΙ6-ΛΥΠ Ημερομηνία ανάρτησης: 21/02/2019Τελευταία τροποποίηση: … Διαβάστε περισσότερα “∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ.2/19 της 114 ΠΜ για την Προµήθεια Κρεάτων – Κρεατοσκευασµάτων – Πουλερικών”

Η 114 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την κάλυψη αναγκών σε κρέατα, κρεατοσκευάσµατα και πουλερικά για κάλυψη αναγκών του Σµ. Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξκών.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: 6ΨΙΙ6-ΛΥΠ

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/02/2019
Τελευταία τροποποίηση: 21/02/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/02/2019