Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.1/19) της 111 ΠΜ για την Προμήθεια Καφέ Τύπου Espresso (100% ARABICA)

21/02/2019Η 111 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος, για την Προμήθεια Καφέ Τύπου Espresso (ARABICA 100%) σε κόκκους (συσκευασία εμπορίου) ως το Παράρτημα «Α» της παρούσας, για … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.1/19) της 111 ΠΜ για την Προμήθεια Καφέ Τύπου Espresso (100% ARABICA)”

Η 111 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος, για την Προμήθεια Καφέ Τύπου Espresso (ARABICA 100%) σε κόκκους (συσκευασία εμπορίου) ως το Παράρτημα «Α» της παρούσας, για κάλυψη αναγκών 111 Πτέρυγα Μάχης, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσής της για ακόμη ένα (1), με τους ίδιους όρους και τιμές κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΖΛ56-Ζ26

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/02/2019
Τελευταία τροποποίηση: 21/02/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/02/2019