Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπάριθμ 01/19 του ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΥ για την Προμήθεια Κρεάτων-Κρεατοσκευασμάτων-Πουλερικών-ΑΔΑ:ΨΞΒΘ6-Χ7Μ

26/02/2019H MY FOB ΑΚΤΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια αγαθών θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος. Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπάριθμ 01/19 του ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΥ για την Προμήθεια Κρεάτων-Κρεατοσκευασμάτων-Πουλερικών-ΑΔΑ:ΨΞΒΘ6-Χ7Μ”

H MY FOB ΑΚΤΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια αγαθών θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ: ΨΞΒΘ6-Χ7Μ

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/02/2019
Τελευταία τροποποίηση: 26/02/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/03/2019