Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 9/19 για την Προμήθεια Ενός (1) Αυτόματου Συστήματος Κατάτμησης και Χορήγησης Δόσης Διαγνωστικών Βραχύβιων Ραδιοφαρμάκων & Ραδιοθεραπειών για Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΩΨΔΕ6-Φ5Δ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΨΔΕ6-Φ5Δ

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/02/2019
Τελευταία τροποποίηση: 13/02/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/02/2019