Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 5/19 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών BEVACIZUMAB CS INJ.SOL 400MG/16ML & BEVACIZUMAB CS INJ.SOL 100MG/4ML για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΩΙΟ46-ΣΒΞ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΙΟ46-ΣΒΞ

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/02/2019
Τελευταία τροποποίηση: 11/02/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/02/2019