Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 127/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν:183383)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ ΄είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν: 183383).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/01/2019
Τελευταία τροποποίηση: 09/01/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/01/2019