Διακήρυξη Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, χωρίς τη Δημοσίευση Προκήρυξης για την "Προμήθεια Ενός (1) ΚΙΤ Αναβάθμισης Υλικού AHRU από AH – 800 σε LCR – 100 (ΚΙΤ P/N 215K4437C) και Ενός (1) Τεμαχίου AHRU Τύπου LCR – 100 (P/N 215T53208-2)" – ΑΔΑ: ΩΣ0Ζ6-ΨΓ2

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονική Διαδικασία Διαπραγμάτευσης σε ευρώ (€), χωρίς τη δημοσίευση Προκήρυξης, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Ενός (1) ΚΙΤ Αναβάθμισης Υλικού AHRU από AH – 800 σε LCR – 100 (ΚΙΤ P/N 215K4437C) και Ενός (1) Τεμαχίου AHRU Τύπου LCR – 100 (P/N 215T53208-2)», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/01/2019
Τελευταία τροποποίηση: 17/01/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/02/2019