Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου – Εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών Συντήρησης Οπλικών Συστημάτων Α/Φ Μ2000/-5

Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις των άρθρων 6 και 31 του ν.3978/11, προσκαλούμε σε ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων σε τεχνικό διάλογο σχετικά με τα ακόλουθα αντικείμενα:
α.     Συντήρηση Οπλικού συστήματος AM-39 EXOCET BLOCK 2 της ΠΑ.
β.     Συντήρηση Οπλικού συστήματος R 550 MAGIC 2 της ΠΑ.
γ.      Συντήρηση Οπλικού συστήματος SCALP EG της ΠΑ.
δ.     Συντήρηση Οπλικού συστήματος MICA IR/RF της ΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής εντός ενός (1) μηνός, μέσω fax στο +30 210 645 8001 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση c14.hafgs@haf.gr, με την ένδειξη «Συμμετοχή σε Τεχνικό Διάλογο» (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα).

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/12/2018
Τελευταία τροποποίηση: 10/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/05/2019